Skip to main content

ผลลัพธ์ทางสังคม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ทำความดี

โครงการความดี

มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนกับสังคมฐานรากของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ อันมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาระบบสังคมไทยด้วยการศึกษาไปสู่มิติใหม่ที่เริ่มต้นรองรับด้วย “การทำความดี”เ ป็นเบื้องบาทสำคัญ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้นแบบแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนในการส่งเสริมและสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี โดยมีเป้าหมายปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีวินัย สร้างจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จากผลการทดลองดำเนินงานโครงการเครดิตความดี โดยให้นักเรียน

มีการจดบันทึกความดีบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และสามารถเตรียมการนำความดีมาเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นซึ่งความดีในเชิงของรูปธรรม และวัดผลของความดี แต่ยังคงให้มีบริบทของแนวทางแห่งการทำความดี ซึ่งจะต้องมุ่งมั่นทำความดี แต่ให้ผล หรือรางวัลที่ได้เป็นเพียงแค่ผลที่ได้จากการทำความดีเป็นรูปธรรมเท่านั้น ทั้งนี้ การนำร่องโครงการดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดีจึงประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขยายโครงการดังกล่าวไปยังสังคมไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์ความดีลงในผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี

Organized by

โรงเรียนมีชัยพัฒนา

Co-organized by

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Gooddeeds system ช่วยอะไรบ้าง

นายพงษ์พัฒน์ ศรีพันธ์

มัธยมปีที่ 4

"“ผมจะเป็นคนดีของสังคม และจะช่วยทำให้สังคมดีครับ”

น.ส.ศรีจันทร์ แย้มสิทธิ์

มัธยมปีที่ 2

"“ความดีที่พวกหนูทำ ทำให้ หนูเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็น”"

นายธีรพงษ์ แซ่ตั้ง

มัธยมปีที่ 3

“สิ่งที่พวกผมทำคงจะกลับไปช่วยทำให้สังคมน่าอยู่และยั่งยืนกว่าทุกวันนี้แน่นอนครับ”

คนเราสนใจเรื่องเงินและวัตถุทุกคน แต่คนที่สนใจเรื่องทำความดีมีไม่มากพอ เราควรที่จะสอนให้นักเรียนทุกคนมีความสนใจที่จะแบ่งปัน และทำความดีโดยเอาเทคโนโลยีมาช่วยวางแผนกำหนดวิธีการรวบรวมเวลา และปริมาณเป็นการทำความดี เพื่อแลกกับโอกาสทางการศึกษา

คุณมีชัย วีระไวทยะ
CHAIRMAN OF MECHAI PATTANA SCHOOL

พันธมิตรของเรา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Filter

ข่าวสาร

โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้จัดโครงการกำเคียว #3

August 24, 2023
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนกับสังคมฐานรากของไทย โดยมี
ข่าวสาร

โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้จัดโครงการกำเคียว #2 #2

August 24, 2023
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนกับสังคมฐานรากของไทย โดยมี
ข่าวสาร

โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้จัดโครงการกำเคียว #2

August 24, 2023
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนกับสังคมฐานรากของไทย โดยมี
ข่าวสาร

โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้จัดโครงการกำเคียว

May 7, 2023
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนกับสังคมฐานรากของไทย โดยมี