Skip to main content

สร้างแรงบันดาลใจ

ให้นักเรียนเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม และผู้นำการพัฒนาชุมชนในอนาคต

ส่งเสริมวัตกรรม

สร้างคนรุ่นใหม่ให้คิดนอกกรอบ เพื่อบริหารจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

เพิ่มรายได้

โดยรูปแบบ เกษตรขจัดความยากจน และการฝึกอบรมทักษะทางธุรกิจ

ร่วมมือกับโรงเรียนชุมชนขนาดเล็ก

เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใจชุมชนโดยรอบ

สร้างความสามัคคี

ให้ชุมชนรู้จักการใช้ทำงานกันเป็นทีม และก่อให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น

บริจาคให้เด็กเป็นคนดีของสังคม