Skip to main content

มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนกับสังคมฐานรากของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ อันมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาระบบสังคมไทยด้วยการศึกษาไปสู่มิติใหม่ที่เริ่มต้นรองรับด้วย “การทำความดี”เ ป็นเบื้องบาทสำคัญ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้นแบบแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนในการส่งเสริมและสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี โดยมีเป้าหมายปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีวินัย สร้างจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จากผลการทดลองดำเนินงานโครงการเครดิตความดี โดยให้นักเรียน

มีการจดบันทึกความดีบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และสามารถเตรียมการนำความดีมาเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นซึ่งความดีในเชิงของรูปธรรม และวัดผลของความดี แต่ยังคงให้มีบริบทของแนวทางแห่งการทำความดี ซึ่งจะต้องมุ่งมั่นทำความดี แต่ให้ผล หรือรางวัลที่ได้เป็นเพียงแค่ผลที่ได้จากการทำความดีเป็นรูปธรรมเท่านั้น ทั้งนี้ การนำร่องโครงการดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดีจึงประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขยายโครงการดังกล่าวไปยังสังคมไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์ความดีลงในผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี

 

Leave a Reply